คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับบริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แต่ง :
   ชัชวาล   นฤพนธ์จิรกุล
      
ชื่อวารสาร :
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ :
4
ฉบับที่ :
1
ปีที่วิจัย :
2006
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
-
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

     The objectives of this survey research were to study factors affecting the population’s acceptance level in Suphanburi province. The PRECEDE - PROCEED MODEL and ADOPTATION THEORY were modified for the conceptual framework of this study. The sample population who live in Suphanburi province were 485 sample. The instrument for data collect was a questionaires. Data was SPSS/PC+ package computer programe. Statistical analysis of stydy were percentage, mean, standard deviation, chi-square, Pearson’s Product Moment Correlation and Multiple classification .

     The result of this study were summerized as follow: The level of acceptance’s population in Suphanburi province for Thai Traditional Medicine survices was found to be at average 62.9 percents. All factors can forecast and explain the acceptance of Thai Traditional Medicine survices 51.80 percents. By the recives information on Thai Traditional Medicine from personal media had predicted the Thai Traditional Medicine survices, the second was the belive of Thai Traditional Medicine Perception of Thai Traditional Medicine and were for the acceptance Thai Traditional Medicine survices in Suphanburi province more effectivly.

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
ชัชวาล นฤพนธ์จิรกุล


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์