คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
ความรู้และความคิดเห็นของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อบทบาทของหมอพื้นบ้าน ในการดูแลสุขภาพประชาชน จ.นนทบุรี พ.ศ.2546
ผู้แต่ง :
นาง   สุพัตรา   สันทนานุการ
      
ชื่อวารสาร :
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ :
1
ฉบับที่ :
1
ปีที่วิจัย :
2003
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และความคิดเห็นของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อบทบาทของหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ กลุ่มประชากร คือ ผู้แทนผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 74.32 จากจำนวนผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล 74 คน

 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นชายร้อยละ 85.5  อยู่ในอายุระหว่าง 41 –60 ปี ร้อยละ 50.9 ขนาดขององค์กรอยู่ในระดับกลางร้อยละ 38.2 การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา / อาชีวะศึกษา ร้อยละ 70.9 และในรอบ 1 ปี ไม่เคยไปใช้บริการของหมอพื้นบ้าน ร้อยละ 72 นอกจากนี้พบว่า มีหมอพื้นบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ  50.9 มีประชาชนที่ไปใช้บริการกับหมอพื้นบ้าน ร้อยละ 54.5 ในส่วนความรู้ความคิดเห็นของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า มีความรู้และความคิดเห็นต่อบทบาทของหมอพื้นบ้านอย่างถูกต้อง ได้แก่ มีความรู้ว่าหมอพื้นบ้านเป็นผู้สืบทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 87.3 เป็นผู้ที่ให้การรักษาผู้ป่วยขั้นต้น ร้อยละ 83.6 เป็นที่ปรึกษาของชาวบ้านเรื่องความเจ็บป่วย และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชุมชน ร้อยละ 85.5 ในด้านความคิดเห็นมีความคิดเห็นว่า การรักษาของหมอพื้นบ้านมีค่าใช้จ่ายถูก ร้อยละ 83.7 ขั้นตอนการไปหาหมอพื้นบ้านไม่ยุ่งยาก ร้อยละ 80 หมอพื้นบ้านมีบทบาทและนำการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 88 และบทบาทการเป็นผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานในการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 80

 

คำสำคัญ :  ความรู้, ความคิดเห็นของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล, บทบาทของหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
สุพัตรา สันทนานุการ และคณะ


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์