คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
การเปรียบเทียบผลของการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าและการฝังเข็มร่วมกับการประคบ สมุนไพรต่อระดับอาการปวด ระดับความรุนแรงในการปวด และการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างที่มารับบริการในโรงพยาบาลห้วยยอด
ผู้แต่ง :
   นางสาวศวิกา    จันทร์สถาพร
      
ชื่อวารสาร :
เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings)
ปีที่ :
-
ฉบับที่ :
-
ปีที่วิจัย :
2018
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
รพ. ห้วยยอด
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

การวิจัยครั้งนี้ มีรูปแบบเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ  2 กลุ่ม วัดก่อนและหลัง วัตถุประสงค์1) เพื่อเปรียบเทียบระดับอาการปวด ระดับความรุนแรงในการปวด และการทำกิจวัตรประจำวันระหว่างก่อนและหลังการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า และการฝังเข็มร่วมกับการประคบสมุนไพรไทยของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับอาการปวด ระดับความรุนแรงในการปวด และการทำกิจวัตรประจำวันระหว่างการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า และการฝังเข็มร่วมกับการประคบสมุนไพรไทยของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างและได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์แผนปัจจุบัน ที่มารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลห้วยยอด จำนวน 80 คน สุ่มอย่างง่ายแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 40 คน  กลุ่มที่ได้รับการฝังเข็มร่วมกับการประคบสมุนไพร และกลุ่มที่ได้รับการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า ทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับการฝังเข็ม 2ครั้งต่อสัปดาห์ 15 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบประเมินอาการปวดหลังส่วนล่าง (Pain score) และแบบสอบถามการใช้ชีวิตประจำวัน (Barthel Index) การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง คือ การทดสอบไคสแควร์ (Chi –square test) และการทดสอบค่าที (t-test) ได้แก่ Paired t-test และ Independent t-test   

          ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มที่ได้รับการฝังเข็มร่วมกับการประคบสมุนไพร คะแนนเฉลี่ยระดับความรุนแรงในการปวด และระดับการปวดหลังที่ได้รับการฟังเข็มร่วมกับการประคบสมุนไพรต่ำกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .004 และ <.001 ตามลำดับ ส่วนคะแนนเฉลี่ยในการใช้ชีวิตประจำวันก่อนและหลังได้รับการฝังเข็มร่วมกับการประคบสมุนไพรไม่มีความแตกต่างทางสถิติ      สำหรับกลุ่มที่ได้รับการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า พบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับความรุนแรงในการปวด ระดับความปวด และการใช้ชีวิตประจำวันหลังได้รับการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าต่ำกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ<.001คะแนนเฉลี่ยระดับความรุนแรงในการปวด ระดับความปวด และการใช้ชีวิตประจำวัน หลังการทดลองของกลุ่มได้รับการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการฝังเข็มร่วมกับการประคบสมุนไพรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <.001 แสดงว่าการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้ามีผลทำให้ระดับความรุนแรงในการปวด และระดับความปวดในผู้ป่วยที่ปวดหลังลดลงมากกว่าการฝังเข็มร่วมกับการประคบสมุนไพร และทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นกว่าด้วย

 

คำสำคัญ:การฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า,การประคบสมุนไพร,อาการปวดหลังส่วนล่าง
 

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
ศวิกา จันทร์สถาพร


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์