คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
ผลของการรักษาด้วยการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายต่ออาการปวด ความรุนแรงของอาการปวด และความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่างของคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตรัง
ผู้แต่ง :
   รามิล เจริญผล, นงนุช ตรีรัตนพันธ์    จันทร์จิรา ชูแสง, ชญาภา สุขวิจิตร
      
ชื่อวารสาร :
เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings)
ปีที่ :
-
ฉบับที่ :
-
ปีที่วิจัย :
2018
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
รพ. ตรัง จ. ตรัง
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :
บทคัดย่อ  
            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบแผนการทดลอง 1 กลุ่มวัดก่อน-หลัง (One group pretest-posttest design) เพื่อศึกษาผลของการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายต่ออาการปวด ความรุนแรงของอาการปวด และความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างที่มารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตรัง จำนวน 13ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบประเมินความเจ็บปวด (Visual Rating Scales: VRS)  และแบบประเมินความรุนแรงและข้อจำกัดในกิจวัตรประจำวันจากอาการปวดหลัง (Oswestry Disability Index: ODI) ฉบับภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าที (t-test) คือ Paired t-test

     ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยอาการปวดของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่างหลังการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย (±S.D. = 2.91 ± 0.76) ต่ำกว่าก่อนการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ร่างกาย (±S.D. = 5.31 ± 1.18) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <.001 คะแนนเฉลี่ยความรุนแรงอาการปวดของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่างหลังการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย (±S.D. = 0.92 ± 1.04) ต่ำกว่าก่อนการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ร่างกาย (±S.D. = 1.69 ± 1.55) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <.001และความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ข้อจำกัดในกิจวัตรประจำวันจากอาการปวดหลัง) ของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่างหลังการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย (±S.D. = 17.09 ± 9.47) ต่ำกว่าก่อนการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ร่างกาย (±S.D. = 31.38 ± 12.74) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          
 

คำสำคัญ:        ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย อาการปวดหลังส่วนล่าง โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 1 หลัง

โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 3 หลัง

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
รามิล เจริญผล และคณะ


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์