คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
ผลการกดจุดบำบัดร่วมกับการประคบสมุนไพรในผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่มีอาการปวดเข่าโดยผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ผู้แต่ง :
   นางดุษฎี มงคล, นายขวัญชัย ศรีทารัตน์,   นางสาวสุกฤตา ศรีณะพรม, นางณัฐณิชา จงเจริญ
      
ชื่อวารสาร :
เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings)
ปีที่ :
-
ฉบับที่ :
-
ปีที่วิจัย :
2018
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
รพ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

บทคัดย่อ   

อาการปวดเข่าทำให้ผู้สูงอายุมีขีดจำกัดในการประกอบกิจวัตรประจำวันเป็นอย่างมากจึงทำให้ผู้สูงอายุมีความวิตกกังวลและมักกลัวว่าจะเดินไม่ได้ การกดจุดบำบัดพร้อมการประคบสมุนไพรเพื่อลดอาการปวดเข่าโดยผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนจึงเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน จึงศึกษาเปรียบเทียบการลดระดับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าเนื่องจากภาวะเข่าเสื่อม ที่รับการรักษาด้วยการกดจุดบำบัดร่วมกับการประคบสมุนไพร กับการกดจุดบำบัด การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเปรียบเทียบการลดระดับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุที่มีความเจ็บปวดเข่า เนื่องจากภาวะเข่าเสื่อม ที่รักษาด้วยการกดจุดบำบัดร่วมกับการประคบสมุนไพรและการกดจุดบำบัด ทำการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi  Experimental  Research) ทำการนวดทั้งหมด 5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 2 วัน ศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 100 คน ที่มีอาการปวดเข่า แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 50 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 50 คน วัดระดับความเจ็บปวดด้วยแบบสัมภาษณ์แบบคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมทางคลินิก 5 ข้อ และแบบวัดระดับความเจ็บปวด  (Pain  Scale) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยIndependent  t-test  ทำการศึกษาในพื้นที่ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2561 จากการศึกษาว่ากลุ่มทดลองทำการกดจุดบำบัดร่วมกับการประคบสมุนไพรวัดผลก่อนกดจุดบำบัดร่วมกับการประคบสมุนไพร พบว่าระดับความเจ็บปวดเริ่มต้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.25มีค่า SD.±1.74และเมื่อครั้งที่ 5 พบว่าค่าระดับความเจ็บปวดลดลงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.53มีค่า SD.±1.03ส่วนกลุ่มกลุ่มเปรียบเทียบทำการกดจุดบำบัดเพียงอย่างเดียวเริ่มต้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.60มีค่า SD.±1.80และเมื่อครั้งที่ 5 พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34มีค่า SD.±2.39เมื่อเปรียบเทียบ ระดับความปวด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบหลังการทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับความปวด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยระดับความปวด น้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 1.11 (P value< 0.001) สรุป การกดจุดบำบัดร่วมกับการประคบสมุนไพร สามารถลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุได้ดีมากขึ้นและเร็วขึ้น กว่าการกดจุดบำบัดเพียงอย่างเดียว

คำสำคัญการกดจุดบำบัด ประคบสมุนไพร ข้อเข่าเสื่อม

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
ดุษฎี มงคล และคณะ


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์