คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
ผลการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยใหญ่
ผู้แต่ง :
นาง   อุไรวรรณ    พวงกลิ่น
      
ชื่อวารสาร :
เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings)
ปีที่ :
-
ฉบับที่ :
-
ปีที่วิจัย :
2018
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
รพ. วัดญาณสังวราราม จ. ชลบุรี
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (quasi experimental research) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบขนาดของร่างกายผู้สูงอายุระหว่างก่อนและหลังการออกกำลังกายแบบชี่กง และเปรียบเทียบสมรรถภาพทางร่างกายผู้สูงอายุก่อนและหลังการออกกำลังกายแบบชี่กง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม จ. ชลบุรี ใช้วิธีการสุ่มเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  ตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกผลการทดสอบ สมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา นำผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที (T-test)

          จากการศึกษาพบว่าผลของสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุในเขตรับผิดขอบโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี ด้านขนาดของร่างกาย ได้แก่ น้ำหนัก  เส้นรอบเอว  เส้นรอบสะโพก  ค่าดัชนีมวลกายก่อนและหลังการออกกำลังกายแบบชี่กง  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยค่าเฉลี่ยของร่างกายหลังการออกกำลังกายแบบชี่กงลดลงกว่าก่อนออกกำลังแบบชี่กง และ พบว่า ด้านสมรรถภาพทางร่างกาย ได้แก่  แตะมือด้านหลัง  นั่งงอตัว  ลุก-นั่งเก้าอี้  30 วินาที่  นั่งยกน้ำหนัก  30 วินาที  ยืนยกขาขึ้น-ลงอยู่กับที่ 2 นาที  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวร่างกายหลังการออกกำลังกายแบบชี่กงเพิ่มขึ้นกว่าก่อนออกกำลังกายแบบชี่กง จึงควรส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายแบบชี่กงในเขตตำบลห้วยใหญ่และควรมีการศึกษาผลของการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อสมรรถภาพทางกายของวัยทำงาน

คำสำคัญ  การออกกำลังกายแบบชี่กง  สมรรถภาพทางกาย  ผู้สูงอายุ

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
อุไรวรรณ พวงกลิ่น และคณะ


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์