คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
นวัตกรรมหมอนสมุนไพรลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
ผู้แต่ง :
   อัมรินทร์ เกียงเอีย,    จันทร์ทิพย์ สุวรรณมาศ
      
ชื่อวารสาร :
เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings)
ปีที่ :
-
ฉบับที่ :
-
ปีที่วิจัย :
2018
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ. ตรัง
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

บทคัดย่อ

         การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของหมอนสมุนไพรต่อลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 5 คน เกณฑ์การคัดเข้า คือ ผู้ป่วยที่ตรวจคัดกรองจากพยาบาลวิชาชีพ และพบว่ามีการสูญเสียระบบประสาทส่วนปลายที่เท้าอย่างน้อย 1 จุด เพื่อเข้ารับการการเหยียบหมอนสมุนไพรที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ทำการประเมินประสาทรับความรู้สึกก่อนและหลังการรักษา และติดตามต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนครบ 2 ครั้ง จากการศึกษาผลของหมอนสมุนไพรต่อการลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน: กรณีศึกษาผู้ป่วย 5 ราย พบว่าผลก่อนการรักษากับหลังการรักษามีผลไปในทางที่ดี คือ การสูญเสียประสาทรับความรู้สึกลดลง ดังนั้นการเหยียบหมอนสมุนไพรลดอาการชาเท้าเบาหวาน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้ได้ และควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากพอเพื่อที่จะสามารถยืนยันได้ว่าการเหยียบหมอนสมุนไพรสามารถลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานได้จริง

 

คำสำคัญ: หมอนสมุนไพร อาการชาเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
อัมรินทร์ เกียงเอีย และจันทร์ทิพย์ สุวรรณมาศ


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์